Fairy School
Nơi làm việc của những em bé hạnh phúc

TẦM NHÌN

[/vc_column][/vc_row]

SỨ MỆNH

[/vc_column][/vc_row]

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Fairy School đem lại môi trường giáo dục phát triển bền vững, toàn diện, an toàn và hạnh phúc với 6 giá trị cốt lõi.

[/vc_column][/vc_row]


  16

  NĂM TUỔI

  6

  CƠ SỞ

  50

  LỚP HỌC

  6000

  HỌC SINH

  200

  GIÁO VIÊN

  50

  BẰNG KHEN